Sutikimų tiesti inžinerinius tinklus kasmet išduodama po 18 tūkst.

2021 m. birželio 8 d.

„Structum“ redakcija.

portalas@structum.lt

Kasmet Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) išduoda apie 18  tūkst.  sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje.

Sutikimai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimai), išduodami NŽT teritoriniuose skyriuose, o tokių sutikimų išdavimo tvarka numatyta Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2013 m. patvirtintose Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėse.

Lietuvos erdvinės informacijos portale (LEIP) 2015 metais pradėjo veikti elektroninė sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo paslauga, o nuo
2017 m. liepos 1 d. paslauga teikiama tik elektroniniu būdu LEIP priemonėmis.

Šiuo metu ši administracinė paslauga teikiama neatlygintinai ir tik elektroniniu būdu.

Siekdamas gauti Sutikimą, inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų tiesimo užsakovas (statytojas) per LEIP turi užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti arba įbraižyti planuojamas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius.

NŽT teritorinio padalinio vedėjas, atsižvelgdamas į asmens, pageidaujančio tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, prašymą ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus, priima sprendimą išduoti arba neišduoti sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Sutikimas neišduodamas tais atvejais:

–  kai planuojamos tiesti susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir statyti jiems funkcionuoti būtini statiniai trukdys ateityje šiame valstybinės žemės plote formuoti racionalių ribų žemės sklypus, kurie būtų tinkami naudoti pagal savivaldybės bendrojo plano sprendinius,

– kai yra galimybė susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus tiesti ir jiems funkcionuoti būtinus statinius statyti prašymą pateikusio asmens privačios žemės sklype ar naudojamame valstybinės žemės sklype,

 – kai susiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai tiesiami ir jiems funkcionuoti būtini statiniai statomi prašymą pateikusiam asmeniui priklausančiam statiniui ar įrenginiui, esančiam tame privačios žemės sklype ar naudojamame valstybiniame žemės sklype, aptarnauti; yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suprojektuoti žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, arba yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, projektuojami nauji žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija yra pasibaigusi ir žinoma valstybinėje žemėje, kurioje planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, teisės aktų nustatyta tvarka jau yra suformuoti valstybinės žemės sklypai.

Suformuotiems valstybinės žemės sklypams servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“.

Sprendimą išduoti ar neišduoti sutikimą teritorinio padalinio vadovas turi priimti per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Išduotas sutikimas suteikia teisę tiesti tokias susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis bei juos aptarnauti:

  1. Susisiekimo komunikacijas, kurioms eksploatuoti neformuojamas atskiras žemės sklypas ir kurios pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinių klasifikavimas“), nėra priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtinus statinius.
  2. Susisiekimo komunikacijas, nurodytas STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, kurioms eksploatuoti neformuojamas atskiras žemės sklypas, ir joms funkcionuoti būtinus statinius.
  3. Komunalinius inžinerinius tinklus, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.
  4. Komunalinius inžinerinius tinklus, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.5 papunkčiuose, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.
  5. Vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.
  6. Vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.5 papunkčiuose, arba nepriskirtus statiniams, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius. Sutikimas išduodamas susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo bei jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos darbų užsakovui (statytojui).

Kartu su prašymu, naudodamasis LEIP priemonėmis, asmuo turi pateikti ir patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą arba žemės valdos projektą, kuriame numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kai jis yra parengtas. Taip pat teikiant prašymą turi būti pateikiami ir dokumentai, patvirtinantys atstovo įgaliojimus bei asmenų arba institucijų sutikimus ar suderinimą patvirtinančius dokumentus.

https://structum.lt/wp-content/uploads/2021/06/17.png

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Būk pirmas!