UAB „Formatas A1“

Komandos nariai:
Linas Naujokaitis, Alicija Grigūnienė, Eglė Naujokaitytė, Urtė Aidukienė, Airė Žaunerovaitė, Justina Kadžytė-Garbštė
Vadovai:
Pasirinkta teritorija:
Biržai

Koks, Jūsų požiūriu, bus ateities miestas? Ar šiandien tai įmanoma tvirtai konkretizuoti?

Mūsų biuras „Formatas A1“ nemenkai prisidėjo kuriant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepciją 2050, kuri šiuo metu yra svarstoma LR Seime. Rengiant šį dokumentą, teko pažvelgti 30 metų į priekį ir stengtis suvokti, kokią Lietuvą norėtume matyti. Visų pirma, sunku buvo suvokti, kad tuomet mūsų komandos nariams bus nuo 55 iki 92 metų. Matant, kaip greitai diegiamos naujos technologijos, vystoma robotika, kuriamos naujos medžiagos, galima daryti prielaidą, kad miestai artimiausiu metu smarkiai keisis. Galima numatyti, kad miestai ateityje bus dinamiškesni, įvairesni ir, žinoma, išmanesni. Sparčiai augančios technologijos įsilies į miestų erdves. Taip pat galima numanyti, kad ateityje miestai išsiskirs tankumu – augimu ne tik už miesto ribų, bet ir miestų centruose. Nesikeis viena – žmogaus noras gražiai ir komfortiškai gyventi. Jis negali būti realizuotas izoliuotai, tad turime suvienyti jėgas tikslui pasiekti, išmokti dalintis, gyventi saikingai ir atsakingai. Neabejojame, kad kuo toliau, tuo labiau didės žmogaus siekis gyventi darnoje su gamta, tausoti išteklius, vartoti atsinaujinančius šaltinius.

Biržams, kaip išskirtinei kultūros paveldo teritorijai, ypač svarbu išsaugoti ir išryškinti kultūros paveldo vertybes ir toje aplinkoje sukurti kokybišką, šiuolaikišką architektūrą.

Kas Jus įkvepia kurti? Kaip, kada ir kur gimsta Jūsų originaliausios mintys?

Originalios mintys gimsta išsilavinusių, smalsių, kūrybingų žmonių smegenyse. Kūrybinės mintys bei idėjos dažnai užklumpa netikėtai ir gimsta įvairiose vietose, o subrandinamos komandinio darbo metu, sujungiant jaunus, veržlius protus su vyresniųjų patirtimi. Mūsų kolektyvas – tai ką tik baigę studijas jaunieji architektai ir brandaus amžiaus profesionalai.

Ar turite savo srities autoritetą, o gal artimą stilių ar kryptį? Į ką lygiuojatės kurdami?

Architektui tikriausiai vienas svarbiausių aspektų yra tai, kad projektai, prie kurių jis prisiliečia, būtų išbaigti ir atskleistų pagrindinę sumanymo idėją.

Konteksto sąvoką architektūrinėje urbanistinėje aplinkoje puikiai paaiškina Aristotelio suformuota holizmo idėja: „Visuma yra daugiau nei jos dalių suma“ (384–322 m. pr. Kr.).

Neužtenka žinoti konteksto sudedamąsias dalis, būtina ieškoti jų tarpusavio ryšio. Šie ryšiai egzistuoja įvairiuose konteksto tipuose ir lygiuose. Dėl šios priežasties konteksto studijavimas yra išskirtinai svarbus ir turi atvesti į sisteminį aplinkos suvokimą – percepciją (lot. perceptio). Tik aiškiai suvokęs kontekstą, architektas gali kurti.

Kokiais savo darbais didžiuojatės?

LR teritorijos bendrojo plano koncepcija 2050 (kartu su autorių kolektyvu).

Tai aukščiausio (valstybės) lygmens teritorijų planavimo dokumento – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LR BP) koncepcija, kurios pagrindu bus rengiami valstybės teritorijos erdvinio funkcinio vystymo sprendiniai. Šio dokumento dalių visuma yra pamatas visai Lietuvos Respublikos regioninei politikai, šalies planavimo sistemai ir išeities duomenys žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams.
Šalies vystymosi vizijai (gyvybingos urbanistinės struktūros, gyvybingos ekosistemos, našios bioprodukcinės teritorijos) pasiekti siūlomos dvi skirtingos alternatyvos šalies teritorijos vystymui 30 metų perspektyvai:

1.1. evoliucinė alternatyva, išlaikant Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo tęstinumą;

1.2. pertvarkų alternatyva, modernizuojant nusistovėjusią šalies teritorijos planavimo sistemą, diegiant sistemines partnerystes.

UAB „Villon“ teritorijos vystymo galimybių studija.

UAB „Villon“ ir UAB „Vilnius Golf & SPA Resort“ teritorija – Vilniaus rajono teritorija, priklausanti Vilniaus miesto megapolio įtakos zonai. Plėtojant turizmą ir rekreaciją, ji turi potencialą tapti išskirtine rekreacinio funkcinio prioriteto vietove ne tik Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje, bet ir visoje šalyje ar už jos ribų. Suplanuota daugiau nei 150 ha teritorija. Svarbiausias teritorijos plėtros aspektas – aukščiausios kokybės daugiafunkcės (rekreacinės, socialinės, visuomeninės, komercinės bei gyvenamosios) infrastruktūros kūrimas, formuojant vietovės identitetą ir vietos modernių žmonių bendruomenę, dirbančią ir gyvenančią gamtoje.

Teritorijos tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių užstatymo architektūriniai urbanistiniai projektiniai pasiūlymai (kartu su Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma).

Pagrindinis projektinių pasiūlymų uždavinys – nekeičiant patvirtinto detaliojo plano sprendinių, spręsti teritorijos užstatymo realizavimo klausimus, numatyti galimybę užstatyti ją atskirais teritorijos segmentais (kvartalais), taip pat užstatymo eiliškumą.

Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje („The American International School of Vilnius“) pastato Srovės g. 19 statybos projektas.

Projektuojamas mokyklos pastatas yra gamtiniu požiūriu sudėtingoje Pavilnių regioninio parko teritorijoje. Mokyklos pastato tūris skaidomas į tris dalis, siekiant tinkamesnio aplinkai mastelio. Formuojamas jaukus mokyklos kiemelis. Pasirinktos apibendrintos lakoniškos tūrių formos, stogui ir sienoms naudojant tą pačią ilgalaikę keraminę apdailą.

Pėsčiųjų tako, laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į Parnidžio kopą, statybos projektas.

Šis projektas rengiamas įspūdingoje bei unikalioje gamtinėje vietovėje – Kuršių Nerijoje, todėl buvo stengtasi, kad rengiamo projekto sprendiniai labai jautriai reaguotų į supančią aplinką. Projektuojamas naujas pažintinis takas, vedantis ant Parnidžio kopos. Jo pagrindiniais elementais tampa nauji projektuojami mediniai laiptai, įrengiamos trys naujos regyklos su patogiomis vietomis atsisėsti, atsiveriančiais puikiais vaizdais į išskirtines vietovės apylinkes, Parnidžio kopą.

NAUJAUSIAS NUMERIS

SKAITOMIAUSIA

Savaitės Mėnesio Pusmečio Metų